Beiratkozás 2021

 

 

HIRDETMÉNY

A 2021-2022. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Budakeszi Város Német Önkormányzata, mint a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda fenntartója a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:


2021. május 3-án (hétfő) 8:00 - 17:00 óráig,

2021. május 4-én (kedd) 8:00 - 17:00 óráig,

2021. május 5-én (szerdán) 8:00 - 12:00 óráig.

 

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint az emberi erőforrások miniszterének 19/2021.(III.10.) EMMI határozatára az óvodai beiratkozás során a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben, ezért javasoljuk, hogy a szülők az óvodával egyeztetve a következőképpen járjanak el a beiratkozás időpontjában.

 

BEIRATKOZÁS MÓDJA:

 • elektronikusan, az adott intézmény honlapján feltüntetett elérhetőségeken
 • vagy személyesen (előzetesen telefonon történő időpont egyeztetéssel)

ÓVODA ELÉRHETŐSÉGE:

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda – német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvoda


2092 Budakeszi, Fő utca 72.

Telefon: 06 23-451-503

weboldal címe: www.tarkabarkaovoda.hu

 

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján, a fenti helyen és időpontokban elektronikusan illetve személyesen történik. Elektronikus jelentkezés esetén elegendő a szükséges dokumentumok benyújtása a nevelési év megkezdésekor. (EMMI 19/2021. (III.10. EMMI határozat)

 

BEIRATKOZÁST MEGELŐZŐEN:


A szülőnek szándéknyilatkozatot kell tennie, hogy igényli az óvodánkban folyó német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést.

/A szándéknyilatkozathoz a kérelem minta az óvoda Hon-lapján lesz elérhető!/

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • kitöltött felvételi nyomtatvány
 • nemzetiségi nyilatkozat /I. – II./
 • a védőnő javaslata
 • a gyermekorvos által vezetett oltási könyv
 • nem Budakeszi lakóhely esetében a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy a munkavégzés helye városunkban található.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

Az óvodai jogviszony létesítése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) „ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) * A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

(2a) *  A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.”

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL (ÁTVÉTEL):

 

A 2021/2022. nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

Óvodánk felvételi körzete: Budakeszi Város közigazgatási területe.

 

A felvételről (átvételről) az óvoda vezetője dönt. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

FONTOS: a felvételt nem a beiratkozás sorrendje határozza meg! (A figyelembe veendő szempontokról részletesen az egyes intézmények felvételi szabályzata szól.)

A nevelési év közben a szülő gyermeke óvodai felvételét (átvételét) bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket

 

legkésőbb 2021. június 04. napjáig.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. A szabálysértési eljárást a Budakeszi Járási Hivatal folytatja le.
Az első óvodai foglalkozási nap, azaz a 2021/2022. nevelési év első napja:

 

2021. szeptember 1. (szerda)

 

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116-119. §-ai alapján van lehetőség jogorvoslati eljárás lefolytatására az alábbiak szerint: Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.Budakeszi, 2021. április 1.Schrotti János László s.k.

BVNÖ Elnöke